cropped-Lady-Bistro-logo-1000x1000px-black-white.png

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1. 7. 2023.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre Lady Bistro platné od 1. 7. 2023.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Lady Bistro (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkmi (ďalej len „zákazník“) pri nákupe a poskytovaní služieb v Lady Bistro.

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľ Lady Bistro so sídlom na adrese [uvedenie adresy], registrovaný podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Objednávka a platba

2.1 Zákazník má možnosť urobiť objednávku jedla alebo služieb priamo v Lady Bistro, telefonicky alebo prostredníctvom online objednávkového systému.

2.2 Po potvrdení objednávky zákazníkom a dohodnutí ceny sa platba vykonáva hotovosťou, platobnou kartou alebo inou elektronickou formou platby akceptovanou predávajúcim.

2.3 V prípade online objednávky sa platba vykonáva predem, buď prostredníctvom bezhotovostného prevodu alebo iných elektronických platobných metód dostupných prostredníctvom online platobnej brány.

3. Dodanie a rozvoz

3.1 Jedlo a služby sú poskytované zákazníkovi v Lady Bistro alebo môžu byť doručené na uvedenú adresu zákazníka v prípade rozvozu.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať stanovený čas doručenia, no v prípade nečakaných okolností, ktoré by mohli ovplyvniť dodací termín, predávajúci sa pokúsi zákazníka kontaktovať a dohodnúť sa na alternatívnom riešení.

4. Reklamácie a vrátenie tovaru

4.1 V prípade, že zákazník nie je spokojný so službami alebo kvalitou jedla poskytnutých v Lady Bistro, má právo podať reklamáciu. Reklamácia sa podáva písomne alebo ústne v Lady Bistro do 24 hodín od obdržania tovaru alebo poskytnutia služby.

4.2 V prípade oprávnených reklamácií bude predávajúci postupovať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany práv zákazníka.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákazníka v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a svojimi internými pravidlami.

5.2 Osobné údaje zákazníka sú spracúvané iba na účely vybavenia objednávky, poskytovania služieb a splnenia právnych povinností predávajúceho.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 VOP predstavujú záväzný právny rámec pre vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom. Pri akomkoľvek sporoch alebo nejasnostiach vzniknutých v súvislosti s VOP sa budú uplatňovať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto VOP, pričom zákazník bude o týchto zmenách včas informovaný prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov.

6.3 Tieto VOP sú platné a účinné od uvedeného dátumu a nahradzujú všetky predchádzajúce podmienky a dohody týkajúce sa nákupu a poskytovania služieb v Lady Bistro.

V Partizánskom 1. 7. 2023